هرد و لبن للتخسيس

پس از آن مطالعات مرحله دوم تونل‌هاي انحراف در سال 89 و مطالعات مرحله دوم بدنه سد و نيروگاه در سال 92 توسط مهاب قدس به انجام رسيد. دیسر ماجنا هب هاگشهوژپ گرزب هداوناخ تشیعم یاقترا و تیاس و لاترپ و اه هاگراک نابطاخم شیازفا

2022-12-07
    السيف غاليري بريدة
  1. ٢ اشربي لبن جوز الهند او لبن
  2. بلطلا اذه ةلجأا 8