ؤرر ؤ

2019 سطرررفير مبآ 21 ىإ 20 نرررم. َيرر @ً O ةرر ر ؤ رر Pم َ رر ، ةر T ل َ را dرن Pارجت را ةر T رررهج ، ره رجرج ل ر ]ر ،)8 ل Pا ئيِرر K ت ــــــــ َ ت Sيَن Sيسح لا ةرَيس S (Reference) لاــحَالإ S َ لما ب S َ ط خ يف S ساب Tغ دم Tحم ءلاو نوــ ُ مرررض ل ررر ئ ه ثرررت د لىإ ت ورررسل ررر تجلإ ئ رررت رررل ررررهن ر ي رررقن يرررم ررر ل هلرررعم

2023-01-26
    نوف و أختها مريم