حرف ان

إنْ: (گاهی معی نفی دارد كه در این صورت جزم نمی دهد) مانند: إنْ قامَ حمیدٌ. حرف أن ، يمكن أن يؤكد الجملة التي يدخل عليها ، ومثال على ذلك ؛ من الجيد أن تجتهد حتى تصل

2023-01-26
    و الصبح إذا تنفس
  1. ID: 1767203
  2. - مشکل در آناتومی
  3. 3) حروف مشترک میان آن دو
  4. حرف